MASIES AMB TORRES MEDIEVALS

TORRES DE PREMIÀ

Les torres presenten diversos elements de defensa: espitlleres i merlets, i altres elements de fusta, com l'escala, desapareguts.  La defensa del portal es garantia amb la construcció del matacà a la tercera planta que s'integrava amb d'altres elements constructius, formant una anella al voltant de la torre amb els arcs sobreposats a les mènsules de pedra treballada.

 

D' elles, destaca la torre de can Partellà per les seves dimensions, cosa que va obligar a reforçar-la amb robustos contraforts.