MASIES AMB TORRES MEDIEVALS

CAN FRANQUESA/SOCIETAT CULTURAL SANT JAUME.

El cas de la torre de can Franquesa mereix menció a part per les seves singulars característiques. Originalment exempta, en un primer moment s'hi va adossar el cos orientat a migdia i ja en ple segle XIX, l'altre cos en angle que mira a llevant, però amb la singularitat que va ocupar una part de la torre. Aquest fet palesa que les seves funcions ja havien perdut el seu sentit original.

 

La torre és de planta i tres pisos.  La façana conserva la finestra gòtica de la segona planta, els esgrafiats i el matacà. Posteriorment, l'obertura de la primera planta va ser ampliada amb un balcó, s'hi van obrir les arcades de les golfes i s'hi va afegir la coberta a quatre aigües, amb teulada àrab i  capcim ceràmic.

 

A la façana nord de la torre i al seu interior es on millor s'aprecia que la seva funció defensiva ja no era necessària i, reutilitzada per a d'altres menesters, s'integrà dins de les noves construccions. En adossar-se'n els cossos, la parets mitjaneres amb finestres i espitlleres, van ser anul·lades i tapiades. Prova que la torre ja havia perdut des de temps ençà el seu caràcter defensiu.