L'ESTATUS SOCIAL

Documenta també l'estatus i la professió de les persones al segle XVIII, i constata que aproximadament el 75% de la població vivia de la terra.

 

S'entendrà que en un sistema econòmic dominat per la producció agrícola, la possessió de terres marcava profundes diferències entre els camperols. Així fou com els pagesos que no tenien terres suficients per viure es veieren obligats a treballar per altri; seran els rabassaires, masovers, parcers; o bé, assalariats com els jornalers, els bracers o els mossos.