CASES DE COS

Les primeres ampliacions urbanístiques de Premià van ser els carrers llindars a la sagrera i traçats en sentit transversal (est-oest) als eixos perpendiculars principals del poble.

 

A la banda nord d'aquests nous carrers, es van construir les primeres cases de cos. És un model característic del segles XVIII i XIX, que perdura fins a la primera dècada del segle XX. Aquest model evoluciona constantment i és objecte de continuades transformacions i/o rehabilitacions en funció del pas del temps, dels canvis de propietat i de la manera de viure.