ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE 1

Dins de la complexitat del món feudal, l'església detectava el poder religiós, actuant com un senyor més, interessat a adquirir i conservar la propietat de la terra i els seus beneficis. Però a més a més, va generar i sustentar els referents ideològics i simbòlics de tota l'Edat Mitjana fins la Il·lustració i la Revolució Industrial.

   

La parròquia va esdevenir el centre neuràlgic de la població, va aglutinar la societat i  va organitzar el territori per tenir cura de les ànimes, però també de la producció agrícola, els excedents de la qual vehiculava a través de la recaptació del delme.

Documentada per primera vegada el 21 de desembre del 966 quan el comte Mir va cedir l'església de Sant Pere de Primiliano amb els seus delmes i primícies a la Santa Creu de la Seu de Barcelona; a mitjan del segle XI, ja està plenament consolidada com a parròquia.

"... parrochie Sancti Petri depremiano dio(cesi) barcinone..."