ARQUITECTURA INDUSTRIAL

LA FÀBRICA TÈXTIL

La construcció de la Fàbrica Tèxtil, l’any l’any 1873 va tenir conseqüències transcendentals per a la història de la comunitat. Va significar el pas d’una economia rural a una nova societat sorgida de la Industrialització la qual va transformar les estructures socials i urbanes inalterades durant segles.

 

A més a més, va alterar la zonificació del poble, creant un nou pols de desenvolupament dins el teixit urbà: la construcció de can Batalla i probablement els carrers al seu entorn. Va ser en el si de la societat, però, on aquesta revolució lenta i paulatina, es va manifestar amb major contundència, canviant completament la mentalitat i la manera de fer de la comunitat:

 

la separació de l’espai entre la vivenda i el lloc de treball va modificar els hàbits i els horaris naturals, de tal manera que es va passar del nucli de producció familiar - manual a un sistema col·lectiu mecanitzat. La utilització de mà d'obra femenina i infantil va transformar el mercat laboral i va capgirar l’estructura del nucli familiar tradicional. Els intercanvis socials van transformar els hàbits i la forma de relacionar-se els individus. Etc.