ARQUITECTURA DE L'AIGUA

La diversitat d'elements arquitectònics relacionats amb l'aigua testimonia els enginys humans per assegurar-se'n la capacitat de captació, emmagatzematge i distribució, tant per al consum domèstic com per mantenir una producció eminentment agrícola.

 

Garantir el subministrament d'aigua per als regs dels camps i les hortes, els safarejos i les fonts, públiques i privades, va ser una constant preocupació, sobretot perquè les precipitacions al Maresme són molt irregulars i provoquen fortes torrentades i rierades.